Pancosma yīzhí zhìlì yú ānquán hé tiānrán de tìdài pǐn, yǐ zhīchí dòngwù xiàolǜ hé cháng dào jiànkāng.2009 Nián,XTRACT®6930 shì yī zhǒng dútè de wéi jiāonáng huà chǎnpǐn, jīyú 3 zhǒng fāngshì de xiāng qín fēn,cinamaldehyde hé làjiāo yóu shùzhī de zǔhé. Jīntiān, tā shì Pancosma de jiāqín qíjiàn chǎnpǐn, yěshì quánqiú ròujī jíchéng shāng de shǒuxuǎn tiānjiājì.